Statut


Statut Fundacji Dobroczynnej „Z serca dla serca”

Tekst jednolity z dnia 22.11.2013r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Dobroczynna pod nazwą „Z serca dla Serca”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Karola Czerneckiego zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Grażynę Krępa w kancelarii notarialnej w Stalowej Woli, ul. Rynek 16/1A, w dniu 21 listopada 2013r. (Repetytorium A numer: 3562/2013). Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.
 2. Akt Ustanowienia Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu

§ 2

 1. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja „Z serca dla Serca”. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który jest zastrzeżony, a Fundacja posiada jego prawa autorskie. (załącznik nr 2 do niniejszego Statutu)
 3. Fundacja posiada osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Siedzibą fundacji jest Kępie Zaleszańskie (pow. Stalowowolski)

Fundacja powołana jest na czas nieokreślony. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 3. W zakresie niezbędnych do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umów cywilno-prawnych, o czym decyduje Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 5

Celami Fundacji są:

 1. działalność charytatywna,

 2. ochrona i promocja zdrowia,

 3. edukacja społeczna,

 4. promocja i organizacja wolontariatu,

 5. promocja i rozwój opieki paliatywno-hospicyjnej nad chorymi,

 6. wspieranie osób chorych i niepełnosprawnych,

 7. budowa specjalistycznej placówki,

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Budowę specjalistycznej placówki medycznej

 2. Wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi lub chorymi, jak i z ich rodzinami,

 3. Organizacja kwest pieniężnych,

 4. Pozyskiwanie sponsorów stałych i okolicznościowych,

 5. Organizowanie festiwali, festynów, konkursów, warsztatów, wystaw,

 6. Organizacja Gali Wolontariatu,

 7. Organizowanie innych akcji wspierających wolontariat, promocję zdrowia i edukację,

 8. Promocja edukacji i idei integracji środowiska opieki paliatywno-hospicyjnej,

 9. Upowszechnianie idei wolontariatu,

 10. Pozyskiwanie dotacji i grantów na działalność statutową od instytucji publicznych, firm i osób prywatnych,

 11. Dofinansowanie pomocy socjalnej dla osób chorych, w szczególności lekarstw dla tych osób oraz innych artykułów do realizacji życia codziennego.
 12. Działalność na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji.

§ 8

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie —-500,00—– (pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,

 2. dotacji i subwencji oraz grantów,

 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

 4. dochodów z festiwali, konkursów i licytacji,

 5. nawiązki przyznawane przez właściwy organ,

§ 10

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 2. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 3. Cały dochód osiągnięty przez Fundację będzie przeznaczony na Statutowe cele Fundacji, tj. na cele działalności pożytku publicznego.

§ 11

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, tytuły, dyplomy i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej
 2. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które dokonują darowizny lub subwencji o wartości przewyższającej jednorazowo lub sukcesywnie w okresie jednego roku równowartość kwoty —-10.000,00zł.—- (dziesięć tysięcy złotych), uzyskują, o ile wyrażą stosowną zgodę tytuł honorowy: „Złote Serce”.
 1. Tytuł: „Złote Serce” ma charakter osobisty.

Rozdział IV

Władze Fundacji.

§ 12

 1. Władzami fundacji są:

 1. Fundator

 2. Rada Fundacji,

 3. Zarząd Fundacji.

 1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży czy delegacji.

Rozdział V

Fundator

§ 13

 1. Do kompetencji Fundatora należy:

– powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,

– powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,

– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji oraz udzielanie członkom tych organów absolutorium z działania,

– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji.

 1. Fundator podejmuje swe decyzje w formie pisemnych postanowień. Fundator może zasiadać we władzach zarządu Fundacji. W takim wypadku kompetencje Fundatora, poza prawem powołania i odwołania członków Zarządu i Rady Fundacji, przejmuje Rada Fundacji.

Rozdział VI

Rada Fundacji.

§ 14

 1. Rada Fundacji składa się z 2 do 6 członków.

 2. Radę Fundacji powołuje Fundator. Członkowie Rady mogą być w każdym czasie odwołani.

 3. Rada Fundacji powołana jest na trzyletnie kadencje. Istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.

 4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Rady lub też odwołania go przez Fundatora.

 5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

 6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 15

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 4. W posiedzeniu Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 16

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu oraz ich opiniowanie i zatwierdzanie.

 2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

 3. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

 4. Nadzór nad działalnością Fundacji.

 5. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 6. Reprezentowanie Fundacji wobec Zarządu Fundacji.

 7. Wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd.

§ 17

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Rozdział VII
Zarząd Fundacji.

§ 18

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 4 osób i jest powoływany przez Fundatora w drodze uchwały na czas określony lub nieokreślony. Powołując Zarząd Fundator wskazuje Prezesa Zarządu.

 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy jego składu, w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na ilość osób. Przy równowadze głosów decydującym staje się głos Prezesa Fundacji.

§ 19

 1. Zarówno Członkowie Zarządu jak i Rada Fundacji nie mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani- funkcje te sprawują społecznie.

Rozdział VIII

Sposób Reprezentacji

§ 20

 1. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawnieni są:

– Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie,

– Zastępca Prezesa Fundacji samodzielnie,

– dwaj inni członkowie Zarządu Fundacji

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać osoba upoważniona przez Zarząd.

 2. Oświadczenia składane Fundacji może przyjmować jednoosobowo członek zarządu lub osoba upoważniona.

Rozdział IX

Zmiana Statutu

§ 21

 1. Dopuszczalne jest rozszerzenie celów Fundacji. Rozszerzenie takie dokonywane jest poprzez zmianę Statutu Fundacji.
 2. Zmiana statutu Fundacji następuje na podstawie pisemnego postanowienia Fundatora.
 3. W przypadku, gdy Fundator wchodzi w skład Zarządu Fundacji jego postanowienie o zmianie statutu wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 4. W przypadku śmierci Fundatora zmian statutu, w tym także w zakresie zmiany celów Fundacji dokonuje Rada Fundacji. Także w przypadku śmierci Fundatora obowiązek powołania i odwołania Rady Fundacji oraz członków Zarządu należy do kompetencji osoby wskazanej przez Fundatora w testamencie lub Radę Fundacji na podstawie uchwały w drodze głosowania przy uzyskaniu 2/3 ilości głosów uprawnionych.

Rozdział X

Postanowienia końcowe.

§ 22

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 3. Decyzję w przedmiocie połączenia, o którym mowa w ust.1 podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Zarządu, Rady Fundacji oraz Organu Nadzorującego tj. Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział XI

Likwidacja Fundacji.

§ 23

 1. Fundacja może zostać zlikwidowana w każdym czasie na podstawie postanowienia Fundatora po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

 2. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.

 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 24

Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji, ulegnie przekazaniu na rzecz jednej z działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 25

 1. Statut sporządzono i podpisano w 5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach.
 2. W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991r. Nr 46 poz.203 z późniejszymi zmianami) oraz inne, aktualnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące działalności fundacji.

—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————

Niniejszy Tekst Jednolity Statutu Fundacji „Z serca dla Serca” ustala Fundator Fundacji w dniu

dwudziestego drugiego listopada dwa tysiące trzynastego roku (22.11.2013r.).

FUNDATOR

(-) Karol Czernecki

Wpłać